งานจำนวนน้อย

1 - 1,000 ชิ้น

งานจำนวนมาก

1,000 ชิ้น ขึ้นไป